Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Zwiększenie wolumenu obrotów handlowych

Tradycyjnym lekarstwem na niską rentowność było dążenie do zmniejszenia masy kosztów. Takie postępowanie jest właściwe dopóty, dopóki przynosi spodziewane korzyści. Zastosowanie tej techniki w warunkach równowagi nie prowadzi do oczekiwanych rezultatów. Ostatecznym wynikiem posłużenia się tą metodą jest całkowity zanik firmy. Każde zmniejszenie masy kosztów – to znaczy pozbycie się części przedsiębiorstwa – oznacza bowiem zmniejszenie wolumenu obrotów handlowych.

Umiejętność prowadzenia interesów w sposób nowoczesny łączy gospodarkę zasobami, to znaczy dążenie do zmniejszenia kapitału i kosztów w sytuacjach, kiedy jest to konieczne, ze staraniami – mającymi ofensywny charakter – o zwiększenie wolumenu obrotów handlowych poprzez wprowadzenie na rynek nowych wyrobów lub wejście na nowe rynki. Tradycyjna metoda administrowania przedsiębiorstwami sprowadza się z reguły do minimalizacji ryzyka: jest to najbezpieczniejsze podejście przy ograniczeniu rozważań do krótkich i średnich okresów. Jednakże jeśli uwzględnia się długi okres, to takie podejście może mieć katastrofalne następstwa, ponieważ prowadzi do zmniejszenia zakresu działań. Ostatnio kierownik jednej z dużych europejskich firm farmaceutycznych znalazł się pod ostrzałem krytyki, bowiem zyski tej firmy zmalały. Należy nadmienić, że poprzednio utrzymywały się na niezwykle wysokim poziomie. Jego reakcja na te zarzuty stanowi ilustrację dylematu, przed którym staje przywódca. Musi on bowiem wybrać między dążeniem do zwiększenia rentowności, a zamierzeniami odnośnie przewidywanego w danym okresie wzrostu. Sens jego odpowiedzi sprowadzał się do stwierdzenia, że byłoby łatwo podwyższyć zyski firmy zmniejszając środki na opracowywanie nowych wyrobów o jedną czwartą oraz ograniczając wielkość sprzedaży o połowę. Kłopoty, które stały się jego udziałem jako dyrektora, mogłyby być stosunkowo łatwo usunięte drogą manipulacji przysparzających krótkoterminowych zysków. Jednakże człowiek ten uważał za swój obowiązek optymalizować rentowność i wzrost firmy w długim okresie. Takie zaś działanie wymagało poniesienia dużych wydatków na rozwój właśnie w tym czasie, gdy z nim rozmawiano. Zyski płynące z przedsiębiorstwa handlowego można szybko zwiększyć przez odrzucenie tej części masy kosztów, która nie ma wpływu na działania krótkoterminowe.

Rozwój działalności gospodarczej nie oznacza jedynie zmniejszenia wolumenu obrotów handlowych w celu zwiększenia rentowności. Ma on ponadto umożliwić uzyskanie perspektywy strategicznej, z której ma wynikać wizja rozwoju. Jedną z zalet przedstawionego podejścia jest możliwość uniknięcia stanu zastoju organizacji w trakcie pierwszej fazy procesu zmian. Jeżeli proces ten rozpoczyna się od ogłoszenia cięć w zasobach, a więc w zakresie kosztów i kapitału, to zatrudnieni w tej organizacji ludzie wszczynają alarm lub wpadają w przygnębienie. To zaś powoduje, że zmiany te są jeszcze bardziej trudne do przeprowadzenia. Najbardziej kompetentni pracownicy są skłonni do opuszczenia danej organizacji i poszukiwania zatrudnienia gdzie indziej. Druga ważna zaleta rozpatrywanego podejścia wynika z możliwości szybkiego podjęcia działań związanych z dostosowaniem zasobów do wymagań przyszłego przebiegu działań. Dzięki temu unika się konieczności dokonywania cięć o charakterze ogólnym. Analizowane podejście umożliwia wykorzystanie kosztów i kapitału zgodnie z najważniejszymi priorytetami przyszłych działań (Patrz hasła: ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZDOLNOŚĆ TWÓRCZA, RÓŻNORODNOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO, POTRZEBY, WZROST ORGANICZNY w części słownikowej książki).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.