Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

WARUNKI SPRAWNOŚCI PROCESU DYDAKTYCZNEGO

Powodzenie kształcenia zależy od stosowania właściwych metod dydaktycznych, to znaczy takich, które:

– respektują interesy i motywy uczestniczących w nim osób:

– stosują zrozumiały język, dostosowany do uczestników:

– biorą pod uwagę ich systemy odniesienia.

W każdym przedsięwzięciu dotyczącym kształcenia powinno się wychodzić od potrzeb jego uczestników i sposobu formułowania przez nich problemów wymagających rozwiązania. Z nimi też należy określać cele kształcenia oraz strategię uwzględniającą ich cechy, strukturę grupy, metody dydaktyczne oraz środki audiowizualne.

Cele kształcenia wyrażają kompetencje (wiedzę, umiejętności, doświadczenie, postawy), jakie uczestnicy mogą zdobyć w trakcie procesu kształcenia. Mogą one dotyczyć informacji, przyswojenia sobie pewnego języka i pojęć, opanowania posługiwania się narzędziami pracy lub poznania metod organizacji pracy. W coraz większym stopniu kształcenie jest ukierunkowywane na działanie i procesy oraz problemy, z jakimi mają do czynienia ludzie w konkretnej pracy. Uczą się oni je analizować i rozwiązywać w oparciu o symulacje. W trakcie przebiegu sesji kształcenia, prowadzący zajęcia musi stale oceniać:

– reakcje uczestników oraz swoją postawę i styl prowadzenia zajęć:

– przebieg realizacji ustalonego programu:

– stosowane metody dydaktyczne (przedstawianie odpowiedniej treści, robienie przez uczestników notatek, dyskusje, pytania, pracę w oparciu o określoną dokumentację, analizę przypadków, w tym proponowanych przez uczestników itd., wykorzystanie pomocy dydaktycznych, w tym wizualnych i audiowizualnych: projektów, rzutników, tabel, filmów, magnetofonu, schematów itp.: ćwiczeń, wraz z odpowiednim profesjonalnym wyposażeniem).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.