Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

UMOWA O PRACĘ I UMOWA ZBIOROWA

UMOWA O PRACĘ: porozumienie stron, w którym jedna osoba zobowiązuje się do postawienia swojej działalności do dyspozycji drugiej osoby, której się podporządkowuje w zamian za określone wynagrodzenie. Taką umowę tworzą więc trzy elementy: świadczenie pracy, rozliczenie finansowe i podporządkowanie prawne. Podporządkowanie przejawia się w możności kierowania, nadzoru, instruowania i wydawania poleceń przez pracodawcę pracownikowi. Umowa o pracę może być zawarta na okres nieokreślony lub określony. Pewnego rodzaju umowy nazywane okresowymi są umowami na czas nieokreślony, lecz zawierają na przemian okresy pracy i okresy przerw w pracy.

UMOWA ZBIOROWA: układ (porozumienie) między związkami pracodawców i pracowników: dotyczy zatrudnienia, warunków pracy i gwarancji socjalnych. Zakres działania umowy może być krajowy lub regionalny, dotyczyć wielu lub niewielkiej liczby zawodów. Najczęściej spotyka się umowy nazywane branżowymi umowami zbiorowymi, które dotyczą wszystkich przedsiębiorstw tego samego sektora działalności.

URLOP SZKOLENIOWY: czas przeznaczony przez pracownika na uczestnictwo w kształceniu zawodowym w czasie pracy. Czas jego trwania, periodyczność i ograniczenia przyznawania regulują określone zasady.

USTAWICZNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE: ogół działań i założeń pedagogicznych pozwalających pracownikom stale rozwijać lub zmieniać kompetencje zawodowe.

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE: znaczące zależności między dwiema zmiennymi (wartościami) statystycznymi lub księgowymi będące przedmiotem kierowania społecznego ludźmi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.