Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Środowisko działania firmy

Zarówno procesy inkulturacji, jak i akulturacji są możliwe dzięki istnieniu wspólnego języka, czyli zbioru powszechnie uznawanych symboli używanych zgodnie z regułami składni i gramatyki. Proces komunikowania kultury członkom społeczeństwa bywa nazywany procesem komunikacji symbolicznej i jest wykorzystywany przez specjalistów marketingowych do promowania produktów i usług za pomocą mass mediów.

Znajomość wszystkich powyższych mechanizmów spoleczno- -kulturowych pozwala menedżerom na oparcie strategii marketingowych ich przedsiębiorstw na charakterystycznych dla danego społeczeństwa wartościach oraz umożliwia skuteczną komunikację z potencjalnymi klientami na podstawie społecznie aprobowanego znaczenia tych wartości. Przykładowe wartości społeczne oraz ich znaczenie dla konsumentów zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych przedstawia tabela 2.

Opisując wpływ uwarunkowań społeczno-kulturowych na środowisko działania firmy nie należy pominąć jednego ze zjawisk, które od 1990 r. rozwija się w sposób szalenie dynamiczny i znacząco oddziałuje na zachowanie i postawy Polaków. Zjawiskiem tym jest stopniowa internacjonalizacja polskiej kultury (niektórzy używają terminu „macdonaldyzacja”) rozumiana jako proces wprowadzania do niej międzynarodowych wzorów zachowań, postaw i stylów życia charakterystycznych dla innych społeczeństw, a związanych z konsumpcją różnorakich dóbr niematerialnych (np. filmów) oraz towarów. Proces ten będzie się nasilał w związku z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem narzędzi globalnej komunikacji, jak Internet czy telewizja satelitarna. Dla menedżerów polskich firm oznacza to konieczność ciągłego doskonalenia produktów, usług i kanałów dystrybucji oraz komunikowania się z klientami w taki sposób, aby nie odbiegały one od międzynarodowych wzorców. Pojęcie internacjonalizacji należy również rozumieć w kontekście wchodzenia do Polski wielu międzynarodowych koncernów, działających zarówno w sektorze produkcji, jak i dystrybucji. Umiędzynarodowienie polskiego rynku stawia przed menedżerami nie tylko konieczność odpowiedzi poprzez podjęcie konkretnych działań konkurencyjnych, ale przede wszystkim poprzez konieczność poznania swoich docelowych grup klientów lepiej niż mogą to zrobić zagraniczni konkurenci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.