Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

POJĘCIE I ELEMENTY SKŁADOWE ROZWOJU KADRY

Nawet zwykła obserwacja działań poszczególnych firm, dotyczących pozyskiwania pracowników na stanowiska kierownicze, pozwala ustalić ich sposób traktowania tego problemu. Może to być, w krańcowych przypadkach, nastawienie na pozyskiwanie licznych kandydatów z zewnątrz, w następstwie ostrej selekcji pozostawienie najlepszych bądź – zupełnie odmiennie – stwarzanie preferencji dla własnych pracowników oraz przygotowanie ich do zajmowania coraz wyższych stanowisk. Są to zatem podejścia odpowiadające przedstawionym już wcześniej filozofiom zarządzania kadrami – przedmiotowej i podmiotowej.

Przystępując do omawiania problematyki rozwoju kadry jako celowego działania podmiotów funkcji personalnej, kierujemy uwagę ku drugiemu podejściu. Przyjmujemy mianowicie założenie, iż ludzie są wyjątkowym kapitałem organizacji (kapitał ludzki), wartym szczególnych zabiegów, i że inwestycja w „zasoby ludzkie” jest wysoce opłacalna. Można nawet powiedzieć, że rozwój kadr stanowi zasadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracownika powinien więc być podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla niego samego. Dlatego głoszony niekiedy przez kierownictwa firm pogląd, iż szkolenie czy kariera pracownika są jego prywatną sprawą, wynika z zupełnie innych przesłanek i świadczy o braku perspektywicznego myślenia.

Co rozumie się jednak przez rozwój kadry? Nie wdając się w szersze rozważania na ten temat zakładamy, że rozwój kadry oznacza działania mające na celu przygotowanie pracowników – w okresie zatrudnienia w organizacji – do wykonywania pracy i zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności. W szczególności chodzi o przygotowanie do zajmowania coraz wyższych stanowisk menedżerskich i kompetentne podjęcie ról o tym charakterze.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.