Wyobrażenia pracownika dotyczące preferencji przedsiębiorstwa

Preferencje pracownika dotyczące pożądanego przez niego rodzaju relacji z firmą wnosi on jako swoje wyposażenie psychologiczne w relację z organizacją. Firma jest jednak ontologicznie odrębnym obiektem, który pracownik zamierza rozpoznać pod kątem preferencji dotyczącej rodzaju relacji przedsiębiorstwa z pracownikiem. Jak w każdej innej relacji, człowiek bada czy do siebie pasujemy i czy z tą osobą (grupą, organizacją) może zaspakajać swoje potrzeby, czego ta osoba od niego oczekuje, wiedząc – czego on oczekuje od niej. Można zatem stwierdzić, że jest to diagnozowanie przedsiębiorstwa pod kątem jego oczekiwań i preferencji w aspekcie relacji z pracownikiem.

Czytaj dalej Wyobrażenia pracownika dotyczące preferencji przedsiębiorstwa

Polska i zasady gospodarki rynkowej

Od wielu miesięcy Polska uczy się pewnych zasad – często skomplikowanych – dotyczących gospodarki rynkowej. Opinia publiczna przypisuje powszechnie przeprowadzonym reformom winę za pogłębiający się kryzys, wobec którego stanął cały kraj. Prawdą jest, że reformy strukturalne, a także polityka stabilizacji budżetowej i monetarnej dezorganizują gospodarkę i prowadzą do spadku produkcji. Nikt nie może temu zaprzeczyć. Jednak po dokonaniu głębszej analizy, możemy stwierdzić, jak wielki nastąpił postęp w ciągu kilku zaledwie miesięcy. Inflacja została zahamowana, złotówka stała się wymienialna, a wszędzie da się odczuć nieodpartą wolę dążenia do przodu, do zintegrowania się ze Wspólnotą Europejską i stania się wreszcie silnym krajem, narodem odgrywającym ważną rolę w trzecim tysiącleciu. Jest to dążenie usprawiedliwione, które pozwoli przezwyciężyć wszystkie trudności chwili obecnej. To prawda, że ten przejściowy okres sprawia, iż wiele osób cierpi. Widzę tych ludzi, żyję wśród nich, z niektórymi z nich łączą mnie więzy przyjaźni. Wierzę, że książka ta da im odrobinę nadziei. Jednak moim najgłębszym pragnieniem byłoby, aby kartki te przyczyniły się, chociaż w najskromniejszym stopniu, do złagodzenia skutków tej fazy przejściowej, a jeszcze bardziej do przystosowania gospodarki polskiej do gospodarki rynkowej, do gospodarki światowej.

Czytaj dalej Polska i zasady gospodarki rynkowej

Wybór celów strategicznych w firmie

Zarządzając firmą musimy zdawać sobie sprawę „dokąd zmierzamy?” i „jak zamierzamy tam dojść?” Pierwsze z tych pytań nie jest niczym innym jak określeniem celów naszego działania. Drugie z kolei jest pytaniem o strategię, czyli o sposób dojścia do celu. Cele, które sobie postawimy, muszą być realistyczne, przeliczalne, spójne i odpowiednio uporządkowane.

Czytaj dalej Wybór celów strategicznych w firmie

Problem źródeł i sposobów rekrutacji

Warto zauważyć, iż problem źródeł i sposobów rekrutacji jest bardziej odczuwalny w tych organizacjach, które rozwijają się dynamicznie czy rozpoczynają swoją działalność i w tych, gdzie jest wadliwie realizowana funkcja personalna. Muszą one wtedy sięgać do zasobów zewnętrznych, ponosząc często wysokie koszty. Tam, gdzie ranga tej funkcji jest wysoka i podejmuje się w jej ramach stosowne działania, czerpie się głównie z własnych rezerw kadrowych, z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia pożądanych skutków. Pozycja na rynku i sukcesy takich firm jak IBM, General Foods czy Prockter and Gamble są związane z takim właśnie podejściem do rekrutowania kadr. Zatem ważnym czynnikiem określającym preferencje w pozyskiwaniu kadr jest również stosowana strategia kierownictwa firmy. Niemniej, nawet przy zdecydowanym promowaniu własnej kadry, zawsze następuje mniejszy lub większy ubytek pracowników, choćy z powodów naturalnych, należy zatem myśleć perspektywicznie o obsadzie stanowisk kierowniczych i składzie zespołów menedżerskich. I w tym przypadku szczególnie godne uwagi jest pozyskiwanie narybku kierowniczego spośród absolwentów uczelni, nastawionych na kariery menedżerskie. Stałe kontakty z bardziej renomowanymi szkołami zarządzania, a nawet proste techniki selekcyjne (wywiad, kwestionariusze biograficzne, śledzenie wyników w nauce) stwarzają możliwości pozyskiwania wartościowych (bez złych obciążeń) kandydatów. Zaletą tego podejścia jest szansa kształtowania ich na miarę potrzeb organizacji.

Czytaj dalej Problem źródeł i sposobów rekrutacji

Analiza treści

Techniki wyobrażeń polegają na prezentacji badanym pewnej sytuacji i poproszeniu ich o przedstawienie odczuć i postaw innych osób w badanej sytuacji. Badani są wyraźnie proszeni o wyrażanie nie swoich własnych, lecz opinii innych osób. Niekiedy więc wprowadza się elementy gry, prosząc badanych, aby odgrywali zachowanie innych osób w ramach badanej sytuacji. U podstaw tych technik leży fundamentalne założenie technik projekcyjnych, zakładające, że badani będą projektować własne odczucia i postawy na innych. Często zadanie pytania w trzeciej osobie: „Czy pana/i sąsiedzi kupują środki antykoncepcyjne?” a nie w pierwszej: „Czy kupuje pan/i środki antykoncepcyjne?” pozwala uzyskać bezpośrednią odpowiedź badanego, dla którego odpowiedź wprost na zadane pytanie może być zbyt krępująca.

Czytaj dalej Analiza treści

Jak może być traktowane zaangażowanie

Warunki „wymiany” reguluje kontrakt psychologiczny, który określa zasady transferu zasobów jednostkowych i organizacyjnych, a więc ofiarowanie przez pracownika zaangażowania na rzecz pracodawcy, lojalności, zaś ze strony pracodawcy gratyfikacji (ekonomicznych, społecznych, psychologicznych) oraz zaufania. Kontrakt ma charakter transakcyjny i relacyjny, przy czym oba komponenty pozostają względem siebie w interakcji, a zmiana w zakresie jednego z nich, (np. dodatkowe obowiązki) wpływa na rodzaj nagród lub zobowiązań oczekiwanych przez pracownika . Brak „rekompensaty” za włożony wysiłek w zadanie powoduje zaburzenie w relacji, wynikające z naruszenia równowagi ustaleń kontraktu i pociągnie za sobą zmniejszenie aktywności, lojalności i zaufania względem organizacji.

Czytaj dalej Jak może być traktowane zaangażowanie