Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Jak może być traktowane zaangażowanie

Warunki „wymiany” reguluje kontrakt psychologiczny, który określa zasady transferu zasobów jednostkowych i organizacyjnych, a więc ofiarowanie przez pracownika zaangażowania na rzecz pracodawcy, lojalności, zaś ze strony pracodawcy gratyfikacji (ekonomicznych, społecznych, psychologicznych) oraz zaufania. Kontrakt ma charakter transakcyjny i relacyjny, przy czym oba komponenty pozostają względem siebie w interakcji, a zmiana w zakresie jednego z nich, (np. dodatkowe obowiązki) wpływa na rodzaj nagród lub zobowiązań oczekiwanych przez pracownika . Brak „rekompensaty” za włożony wysiłek w zadanie powoduje zaburzenie w relacji, wynikające z naruszenia równowagi ustaleń kontraktu i pociągnie za sobą zmniejszenie aktywności, lojalności i zaufania względem organizacji.

Zaangażowanie może być również traktowane jako wyraz zinternalizo- wanych norm i moralnych standardów zachowań. Ten sposób ujmowania zaangażowania nawiązuje do teorii społecznego uczenia się. Zachowanie jednostki jest kształtowane na bazie mechanizmów wzmacniania pozytywnego i negatywnego, a także naśladownictwa i modelowania. Stanowi ono odpowiedź na oczekiwania społeczne odnośnie pożądanych sposobów zachowań jednostki. W procesie socjalizacji przekazywane są normy, dotyczące określonych wzorców postępowania. Istotnymi osiągnięciami rozwoju moralnego człowieka jest przestrzeganie praw i wywiązywanie się z obowiązków, a także poczuwanie się do odpowiedzialności za skutki swoich działań.

W tym sensie zaangażowanie w aktywność na rzecz organizacji można traktować jako zgeneralizowaną postawę obowiązkowości, chęć/powinność spełnienia oczekiwanego standardu zachowań, zaś pozostanie w niej jako wyraz przekonania o moralnym obowiązku (zobowiązaniu) bycia jej członkiem nawet wówczas, jeśli pracownik nie wyraża takiej chęci . Sytuacją, która utrudnia podjęcie decyzji o odejściu z organizacji jest chociażby zobowiązanie lub obietnica złożona przez pracownika, co do zakończenia wykonania podjętego zadania, np. wprowadzenia produktu na rynek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.