Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

KSZTAŁTOWANIE KADR JAKO OBSZAR ZARZĄDZANIA KADRAMI

Zakres merytoryczny funkcji personalnej oraz jej struktura zmieniały się o czym już była mowa – wraz z rozbudową przemysłu i rozwojem problematyki badawczej dotyczącej człowieka w organizacji. Także współcześnie nie ma zgodności co do tego, jakie szczegółowe funkcje czy elementy składają się na zarządzanie kadrami. Przegląd wybranych pozycji literatury z lat 1980 – 1990 (tab. 2) wskazuje, iż autorów zajmujących się omawianą problematyką różni nie tylko terminologia, ale również rodzaje i liczebność elementów składowych (funkcji cząstkowych), stopień ich zagregowania oraz hierarchia składowych. W przedstawionych zestawieniach można dostrzec zarówno funkcje zarządcze (np. planowanie, motywowanie), jak i funkcje operacyjne (np. kształcenie kadr, selekcja, wartościowanie pracy). Na uwagę zasługuje zwłaszcza uwzględnienie przez autorów zachodnich (poz. 3 – 5) funkcji stosunków pracy (stosunków przemysłowych).

Brak wspomnianej zgodności świadczy zapewne o tym, iż pojęcie funkcji personalnej i jej kompozycja nie utrwaliły się jeszcze w terminologii naukowej i że zarządzanie kadrami jest dziedziną rozwijającą się, co należy traktować jako naturalne i optymistyczne zjawisko. Okoliczność ta wskazuje jednocześnie na potrzebę poszukiwania nowego podejścia, będącego następstwem przyjętego celu pracy.

Przed zaprezentowaniem zakresu i interesujących elementów składowych funkcji personalnej warto przypomnieć, iż praca ta zajmuje się problematyką kształtowania kadry kierowniczej firmy, czyli tylko części populacji zatrudnionych, których podział i właściwości przedstawia rozdz. 1. Podobne ograniczenie dotyczy także sfery merytorycznej. Według podanej wcześniej definicji oraz zgodnie z przedstawioną propozycją ujęcia systemu zarządzania kadrami [54, s. 43] można stwierdzić, że funkcja zmierza do jednoczesnego i równoważnego realizowania zadań firmy oraz zaspokojenia potrzeb pracowników. Są to jej cele systemowe (końcowe).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.