Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE AUDYTU INFORMACYJNEGO CZ. II

– Rynki – typy informacji potrzebnych do oceny rynków:

– wielkość rynku/ów – wielkość sprzedaży (ilościowa, wartościowa),

– stopa wzrostu rynku (roczna, 3-letnia, 5-letnia),

– udziały w poszczególnych rynkach w kategoriach: grup produktów, udziałów marek firmy, udziałów marek konkurentów,

– główne segmenty rynku i ich oczekiwane stopy wzrostu,

– główne trendy panujące na rynku w przeszłości (zmiany spowodowane rozwojem technologicznym, dostępnością surowców, kształtowaniem się poziomu cen, zmianami z zakresu dystrybucji),

– wpływ na rynek ze strony instytucji rządowych (decyzje), przemian społecznych i czynników ekonomicznych,

– struktura cen i ich ewolucja w przeszłości,

– cykl życia produktów,

– główne zmiany z zakresu polityki komunikacji w przeszłości.

– Klienci – typy informacji potrzebnych do oceny klientów:

– charakterystyka cech społeczno-demograficznych docelowych segmentów klientów,

– informacje dotyczące procesu dokonywania zakupów – częstotliwość zakupów, proces decyzyjny, ocena produktów firmy i produktów konkurencyjnych w kategoriach obrazu marki (brand image), jakości produktów, jakości obsługi, ceny,

– potrzeby i oczekiwania klientów w odniesieniu do rynku danego produktu/usługi.

– Konkurenci – typy informacji potrzebnych do oceny konkurencji:

– kim są główni konkurenci?

– jakie są ich cele i strategie na poszczególnych rynkach?

– jakie są ich atuty i słabości?

– jaka jest wielkość ich udziałów w rynkach oraz jakie były dotychczasowe trendy?

– jakie strategie mogą być zastosowane przez konkurencję w przyszłości?

– liczba i charakterystyka konkurentów wykonujących produkty substytucyjne.

– Pośrednicy – rodzaje informacji wymagane do ich oceny:

– typy kanaiów dystrybucyjnych stosowane przez firmę w celu dotarcia do klientów,

– ocena skuteczności dystrybucyjnej dotychczasowych kanałów i perspektywa ich wzrostu,

– wielkość obrotów realizowana przez pośredników na poszczególnych rynkach,

– wysokość stosowanych marż i poziom cen,

– Dostawcy – typy informacji przydatne do oceny dostawców:

– kim są główni dostawcy?

– jaka jest dostępność i poziom cen kluczowych komponentów używanych do produkcji?

– warunki doboru dostawców i zasady współpracy z nimi,

– sposoby zamawiania usług dotyczących projektowania, wykonywania, promocji, badań i usług prawnych,

– czas realizacji dostaw i zamówień,

– sposoby i metody kalkulacji wielkości zamówień,

– metody kontroli dostaw.

Marketingowy audyt organizacyjny

– rodzaje rynków (produktowych, geograficznych), na jakich przedsiębiorstwo ma być w przyszłości obecne,

– rynki, które w przyszłości mogą stać się dla firmy szansą do wejścia na nie,

– istniejące rynki o najwyższej dynamice wzrostu,

– przedsiębiorstwa, które potencjalnie mogą stać się przedmiotem oddziaływań (przejęcie, wykup, fuzja),

– planowany poziom produkcji i sprzedaży w podziale na poszczególne rynki,

– planowany rozwój i dywersyfikacja produktów,

– cele finansowe – poziom obrotów, poziom zysku, poziom ROI, ROA itd.

– planowane inwestycje,

– planowana polityka w zakresie poziomu zatrudnienia i szkoleń,

– środki i strategie za pomocą których przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć planowane cele dotyczące: produkcji, dystrybucji, marketingu, finansów, zasobów ludzkich, organizacji i administracji.

– ustalić rodzaje i zakres informacji przekazywanych oraz główne problemy związane z ich przekazywaniem między działem marketingu a działami: produkcji, finansów, badań i rozwoju produktów, personalnym, admini- stracyjno-organizacyjnym, transportu i logistyki,

– zakresy obowiązków w dziale marketingu: związane z liniami lub kategoriami produktów, oparte na segmentacji klientów lub rynków geograficznych, mieszane,

– metody i procedury dotyczące ustalania marketingowych celów operacyjnych (np. wielkości sprzedaży, celów komunikacyjnych itd.)

– metody i środki kontroli planów marketingowych,

– cele i zakres oraz częstotliwość szkoleń personelu marketingowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.