Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

EWOLUCJA ZARZĄDZANIA FIRMĄ I MODELU KIEROWNIKA CZ. II

Na przykładzie krajów rozwiniętych, zwłaszcza USA, można wydzielić cztery podstawowe koncepcje, a co za tym idzie – okresy rozwoju zarządzania przedsiębiorstwem oraz odpowiadające im modele kierowników [2 rozdz. 3],

Pierwszy etap, obejmujący powstanie i krzepnięcie przedsiębiorstwa jako instytucji społecznej, datuje się od początku rewolucji przemysłowej (głównie XIX w.). Był to okres, gdy otoczenie było stosunkowo stabilne i w pewien sposób ustrukturalizowane, związki zaś między warunkami otoczenia a przedsiębiorstwem łatwe do określenia. Gospodarowanie dokonywało się pod wpływem filozofii „laissez-faire”, która głosiła hasła wolności zachowań jednostek i nieingerencji państwa w sferze gospodarczej.

Uwaga przedsiębiorców była skupiona na opanowaniu procesów produkcyjnych i technologicznych oraz określaniu swego udziału w rynku. Większość funkcji zarządczych pełnił właściciel, przedsiębiorca, dominującą zaś strukturę organizacyjną stanowiła struktura liniowa. Pożądanymi cechami ludzi podejmujących działalność gospodarczą były: inicjatywa, odwaga, skłonność do ryzyka, energiczność itd. Proces zarządzania firmą był realizowany na podstawie zdobywanego doświadczenia, stanowiącego przesłankę późniejszej refleksji teoretycznej. W ten sposób kształtowały się zręby nauki o zarządzaniu.

Drugi okres, związany z nową koncepcją zarządzania, jest nazywany „erą masowej produkcji” (początek XX w.). Określenie to wskazuje, że uwaga w działalności przemysłowej była zorientowana na rozwój i doskonalenie mechanizmu produkcji masowej, a pośrednio na obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania. Rynek był kształtowany jako niezróżnicowana całość, koncepcja zaś marketingu sprowadzała się do zaoferowania standardowego produktu po możliwie najniższej cenie. Państwo powszechnie wspierało sektor interesu, rzadko ingerując w działalność gospodarczą przedsiębiorstw, z czasem jednak powstały normy prawne (ustawodawstwo antytrustowe).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.