Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Dyskusja wokół celów organizacji

W każdej organizacji istnieją pewne sfery (dziedziny) aktualnych lub potencjalnych konfliktów. Trzeba je dostrzec, uznać i kierować nimi. Największe konflikty związane są z miejscem i rolą ludzi w strategiach organizacji. To właśnie te strategie wymagają dyskusji. Ich stawka jest złożona i zbyt często traktowana jako ograniczenie lub fatalizm losu. W aktualnej koniunkturze gospodarczej otwarte są dwa pytania:

W jaki sposób zapewnić minimum bezpieczeństwa zatrudnienia lub środków do życia, kiedy przyszłość jest trudna do przewidzenia, a więc i do odpowiedniego przygotowania? W jaki sposób pogodzić niektóre gwarancje dla pracowników z poszukiwaniem sprawności (skuteczności i ekonomiczności) funcjonowania przedsiębiorstwa?

W jaki sposób tworzyć spójne zespoły pracy, zgodne w zakresie celów, podczas gdy oczekiwania indywidualne różnią się często znacznie i kiedy indywidualizm jest cechą dominującą społeczeństwa?

Inne źródła konfliktów mają charakter bardziej taktyczny lub wynikają ze szczególnych sytuacji i warunków. Poza problemami płacowymi, głównymi źródłami niezadowolenia są zwłaszcza:

Niedostateczne informacje do działania lub zrozumnienia tego, co się dzieje w organizacji (zob. rozdz. IX), brak wspólnego języka, więzi zawodowych i satysfakcjonujących więzi społecznych.

Zle warunki pracy, np. zbyt wysokie tempo pracy, alienacja (nieprzychylne nastawienie) związana ze zbyt daleko posuniętą specjalizacją pracy, monotonią lub powtarzalnością tych samych ruchów bądź zadań, zbyt uciążliwe godziny pracy powiększane często trudnymi warunkami transportu do i z pracy, wyczerpującymi warunkami fizycznymi, zagrożeniami wypadkami przy pracy.

Niedostatek kształcenia i rozwoju karier zawodowych, brak odpowiedzialności lub zainteresowania zawodowego, co niweluje poczucie przydatności. Niekompetencja i nadużycia kierowników, brak poszanowania drugiego człowieka, uprzedzenia lub niezrozumienie ludzi (przejawiające się np. w formule „niezdolny, oszust, domagający się zbyt wiele”), paternalistyczne traktowanie pracy (wyrażające się na przykład nadgorliwością, nadmiernym przywiązaniem i lojalnością).

Niestosowanie lub naruszanie obowiązującego prawa. Rozdźwięk między stylem funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa) i całego społeczeństwa. Dla wielu pracowników przyzwyczajonych do określonej tolerancyjności, trudne jest na przykład do zaakceptowania zmuszające, bezkompromisowe i nie współdziałające z pracownikami kierownictwo przedsiębiorstwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.