Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Definiowanie marketingowego problemu badawczego

Po zapoznaniu się z modelem podejmowania decyzji przez menedżera, przejdźmy teraz do charakterystyki procesu definiowania marketingowego problemu badawczego. Ogólny schemat tego procesu przedstawia tabela 10. Oparty jest on na dwóch osiach:

– chronologii kontaktów menedżer-badacz,

– funkcjonalnym przebiegu badania.

Prawidłowe sformułowanie marketingowego problemu badawczego w postaci określonego pytania jest procesem złożonym i czasochłonnym. Ponieważ w proces ten zaangażowanych jest kilka podmiotów, możemy go określić jako zespól interakcji, zmierzających do ustalenia istoty sytuacji problemowej oraz opracowania zestawu procedur i narzędzi, które będą wykorzystane do zebrania danych umożliwiających podjęcie decyzji.

Podstawę procesu formułowania problemu badawczego stanowi współpraca między menedżerem-decydentem a osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie badań marketingowych. Menedżera powinna cechować umiejętność analizy sytuacji problemowej. Powinien on być również świadomy określonych ograniczeń związanych z badaniem, choć dostarcza mu ono danych i informacji, to jednak nie wskazuje konkretnych sposobów rozwiązania problemu.

Z kolei badacz musi rozumieć sytuację problemową, z jaką ma do czynienia menedżer oraz poznać rodzaj decyzji, jaką ma on podjąć. Kontaktując się ze sobą menedżer i badacz powinni pamiętać o zasadzie ograniczonej „racjonalności”, według której w momencie podejmowania decyzji menedżer nigdy nie będzie dysponował pełnym zakresem potrzebnej mu informacji. Docierająca do menedżera informacja ma charakter ex post i jest już zawsze w części zdezaktualizowana.

Skutecznej i sprawdzonej formie interakcji między menedżerem a badaczem służy przygotowany zestaw pytań i tematów, który umożliwia dokładną i szczegółową analizę sytuacji problemowej oraz wstępne określenie marketingowego problemu badawczego. Ten zestaw pytań, nazywany audytem problemowym, określa następujące kwestie.

– 1. Jakiego rodzaju fakty doprowadziły do powstania badanego problemu? (jest to pytanie o źródło problemu):

– 2. Jakiego rodzaju niedobory i sprzeczności danych czy informacji tworzą określony problem?

– 3. Jakie są możliwe warianty rozwiązań danego problemu? (na tym etapie badania zestaw wariantów może być niekompletny):

– 4. Jaki jest zakres i rodzaj informacji potrzebnych do odpowiedzi na postawione pytania problemowe?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.