Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

Cena a cykl życia produktu

Faza cyklu życia produktu powinna znajdować odbicie w poziomie ceny rynkowej. Atrakcyjność produktu dla klienta zmienia się bowiem wraz z przechodzeniem z jednej fazy do drugiej. Równocześnie zmienia się także stopień nowości produktu i jego pozycja rynkowa.

Na zależność ceny produktu od fazy cyklu życia wpływa oczywiście poziom sprzedaży. Wiemy dobrze, iż krzywa cyklu życia jest właśnie odbiciem zmienności wielkości sprzedaży. Dodatkowym i szczególnie ważnym czynnikiem, rzutującym na poziom ceny w powiązaniu z cyklem życia produktu, jest bardzo duża zmienność nakładów na wspieranie sprzedaży w różnych fazach tego cyklu.

Pożądany kierunek zmian cen polega na stosowaniu cen wyższych w momencie wejścia produktu na rynek, a następnie stopniowym ich obniżaniu w fazie dojrzałości i nasycenia.

Skala ewentualnych obniżek cenowych zależy od stopnia unikalności produktu oraz od jego przewagi konkurencyjnej, a także trwałości tej przewagi. Trwałość przewagi konkurencyjnej oznaczająca, że produkt ma taki zestaw wyróżniających go cech, który jest trudny do naśladowania przez konkurencję, może powodować, iż brak jest presji ze strony rynku na obniżkę ceny.

Osobnym czynnikiem umożliwiającym firmie zachowanie określonego poziomu ceny jest próba przedłużenia cyklu życia poprzez rozpoczęcie sprzedaży produktu na innych segmentach rynku, także w ujęciu geograficznym (nowe rynki). Takie posunięcie, którego byliśmy i jesteśmy nadal świadkami na polskim rynku, dotyczy wielu produktów importowanych. Niektóre produkty znajdujące się na większości rynków zachodnich w fazie dojrzałości, nasycenia lub załamania, po przesunięciu na nowe rynki (np. Europy Środkowej i Wschodniej) są sprzedawane nie tylko po wyjściowej cenie, lecz nierzadko również po podwyższonej. Na innym rynku rozpoczęły nowy cykl życia.

Opisane przez nas sytuacje decyzyjne nie wyczerpują oczywiście wszystkich okoliczności, które rzutują na zmianę ceny. Ukazują one jednak kluczowe momenty, w których pojawia się problem określenia właściwej dla firmy zmiany cenowej i podjęcia w związku z tym stosownych decyzji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.