Na sprzedaż gotowe i sprawdzone spółki zoo w Warszawie. Rejestracja i zakładanie w trybie błyskawicznym.

AUDYT SPOŁECZNY

Audyt w ogólnym znaczeniu jest działalnością kontrolną i doradczą. Jego zadaniem jest systematyczne badanie funkcjonowania organizacji (przed- siębiorstwa, instytucji) lub jej części, mające na celu ustalenie rzeczywistej sprawności oraz zaproponowanie sposobów poprawy funkcjonowania.

Audyt jest też kontrolą zwykłej kontroli społecznej. Jest instrumentem kierowania pozwalającym ustalić nieprawidłowości funkcjonowania systemów. Każde kierowanie wpisuje się w podwójną logikę myślenia:

sprawnego funkcjonowania organizacji i kierowania nią przy minimum poczucia pewności (bezpieczeństwa), dzięki właściwym narzędziom (w tym tabeli wskaźników kierowania i instrumentom kontroli):

możliwości rozwoju organizacji z wykorzystaniem szans i antycypacją zagrożeń za pomocą instrumentów strategicznych. Do spełnienia tych zadań niezbędny jest zespół ludzi godnych zaufania i możliwie najsprawniejszy oraz zbiór narzędzi takich, jak skodyfikowany system księgowy, kontrola procesu kierowania, kontrola operacyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne, bilans społeczny i audyt.

Audyt jest narzędziem badawczym stosowanym poza procesami operacyjnymi, kontrolującym podstawowe założenia ich regulowania. Dokonywany on jest poprzez niezależne obserwacje, których celem jest stwierdzenie rozbieżności między tym, co jest i tym, co być powinno. Jest to więc niezależna ocena działalności i kontroli przedsiębiorstwa, prowadząca do stwierdzenia czy przewidziane polityki lub procedury są stosowane (audyt zgodności), czy ustalone normy są dotrzymywane lub przekraczane, czy zasoby przedsiębiorstwa są wykorzystywane w sposób skuteczny i ekonomiczny oraz czy osiągnięte zostały cele organizacyjne (audyt trafności i sprawności).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.